FAQ

सचिवालय ऐन तथा नियमावली

सि.नं. शिर्षक प्रकाशित मिति: फाईल साईज फाईल किसिम डाउनलोड
1 नेपालको संविधान  

2 न्याय परिषद ऐन, २०७३ २०७३।०५।२७

3 न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ २०७३।०५।२७

4 न्याय परिषद नियमावली, २०७४ २०७४।०६।२३

5 न्याय सेवा आयोग नियमावली, २०७४ २०७४।०६।२३

6 न्यायाधीशको आचार संहिता, २०७४ २०७४।०८।११

7 न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ २०७५/०४/०१