FAQ
मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    

न्याय सेवा आयोग बढुवा

  • new_blink न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।०६।३१ को जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा सम्वन्धी सूचना
    थप हेर्ने >>>