FAQ
न्याय परिषदको मिति २०७६।८।१७ गतेको बैठकको निर्णयहरु ।

सचिवालय उपलब्ध डाउनलोडहरु

सि.नं. शिर्षक प्रकाशित मिति: फाईल साईज फाईल किसिम डाउनलोड
1 अनुसूची - १ [PDF] २०७६/०५/११

2 अनुसूची - १ [WORD] २०७६/०५/११

3 जिल्ला न्यायाधीश पदको दरखास्त फाराम [PDF] २०७५।१०।११

4 जिल्ला न्यायाधीश पदको दरखास्त फाराम [WORD] २०७५।१०।११

5 बढुवा दरखास्त फाराम [PDF] २०७५/०६/३१

6 बढुवा दरखास्त फाराम [WORD] २०७५/०६/३१

7 न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

8 न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१

9 अधिवक्ताहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

10 अधिवक्ताहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१

11 सम्पत्ति विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

12 सम्पत्ति विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१