FAQ

सचिवालय उपलब्ध डाउनलोडहरु

सि.नं. शिर्षक प्रकाशित मिति: फाईल साईज फाईल किसिम डाउनलोड
1 सम्पत्ति विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१

2 सम्पत्ति विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

3 बढुवा दरखास्त फाराम [PDF] २०७५/०६/३१

4 बढुवा दरखास्त फाराम [WORD] २०७५/०६/३१

5 जिल्ला न्यायाधीश पदको दरखास्त फाराम [PDF] २०७५।१०।११

6 जिल्ला न्यायाधीश पदको दरखास्त फाराम [WORD] २०७५।१०।११

7 जिल्ला न्यायाधीश पदको परिमार्जित पाठ्यक्रम २०८० २०८०/१०/२३

8 अनुसूची - १ २०७५/०५/०५

9 अनुसूची - १ २०७५/०५/०५

10 न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

11 न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१

12 अधिवक्ताहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

13 अधिवक्ताहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१