FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

सचिवालय उपलब्ध डाउनलोडहरु

सि.नं. शिर्षक प्रकाशित मिति: फाईल साईज फाईल किसिम डाउनलोड
1 सम्पत्ति विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१

2 सम्पत्ति विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

3 जिल्ला न्यायाधीश पदको दरखास्त फाराम [PDF] २०७५।१०।११

4 जिल्ला न्यायाधीश पदको दरखास्त फाराम [WORD] २०७५।१०।११

5 बढुवा दरखास्त फाराम [PDF] २०७५/०६/३१

6 बढुवा दरखास्त फाराम [WORD] २०७५/०६/३१

7 अनुसूची - १ २०७५/०५/०५

8 अनुसूची - १ २०७५/०५/०५

9 न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

10 न्यायाधीशहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१

11 अधिवक्ताहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [WORD FILE] २०७५/०४/०१

12 अधिवक्ताहरुको वैयक्तिक विवरण फाराम [PDF FILE] २०७५/०४/०१