FAQ

 1. सचिवालय

  सचिव -१

  (विशिष्ट श्रेणी)
  1. प्रशासन महाशाखा

   1. प्रशासन शाखा
    1. आर्थिक प्रशासन शाखा
    2. दर्ता चलानी तथा सोधपुछ शाखा
    3. पुस्तकालय शाखा
   2. अभिलेख शाखा
   3. सूचना प्रविधि शाखा
  2. योजना तथा अनुगमन महाशाखा

   1. योजना शाखा
   2. अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा
   3. वाह्य सम्बन्ध समन्वय शाखा
  3. परिक्षा महाशाखा

   1. परिक्षा संचालन शाखा
   2. नतिजा तथा अन्तरवार्ता शाखा
  4. उजुरी तथा अनुगमन महाशाखा

   1. उजुरी तथा अनुसन्धान शाखा
   2. निरीक्षण तथा अनुगमन शाखा