FAQ
सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना।

सूचना तथा समाचार

 • न्याय परिषदको मिति 2080।08।05 को निर्णय
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०८०।६।२४ गतेको दरखास्त फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०६।२१ को निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद सचिवालयको मिति २०८०।६।०८ गतेको स्पष्टोक्ति new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०८०।०६।०२ गतेको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०८०।०५।३१ को निर्णयानुसारको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।0६।०१ गतेको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषदको मिति २०८०।५।३१ गतेको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०८०।०५।३१ गतेको सूचना new_blink
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय परिषद मिति २०८०।५।२९ गतेको निर्णय new_blink
  थप हेर्ने >>>