FAQ

न्याय सेवा आयोग परीक्षा

 • new_blink जिल्ला न्यायाधीश पदको मिति २०७८।०४।१९ गतेको आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाको विज्ञापन।
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।१०।११ गतेको न्याय सेवा आयोग परीक्षा महाशाखाको जिल्ला न्यायाधीश पदको आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७६।९।९ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको विज्ञापन
  थप हेर्ने >>> • new_blink जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको परिमार्जित पाठ्यक्रम, २०८०
  थप हेर्ने >>> • मिति २०७४।१२।१४ गतेको न्याय सेवा आयोगको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७४।११।०९ गतेको न्याय सेवा आयोगको जिल्ला न्यायाधीश पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
  थप हेर्ने >>>